barselsdagpengesats

Barselsdagpenge sats 2024

Indhold
Spar op til 7.200 kr.
om året på a-kasse og fagforening
Vælg din nuværende a-kasse
Vi er reklamefinansieret. Denne side indeholder derfor annoncør-links - læs mere

Barselsdagpenge sats 2024

 

Den maksimale barselsdagpengesats i 2024 er: 4.695 kr. om ugen.

 

Denne sats er betinget af, at du tjener mere end 20.359 brutto om måneden (2024 sats). Hvis du tjener mindre end dette, udregnes din barselsdagpengesats på baggrund af din timeløn, hvor det du vil få udbetalt i barselsdagpenge sættes til det samme som din timeløn. Læs mere og se eksempler her.

I Danmark er vi så heldige, at vi kan få hjælp til de økonomiske udfordringer i form af barselsdagpenge, når vi står i den glædelige situation at skulle have barn.

Barselsdagpengene udbetales af det offentlige, men det kan være svært at gennemskue, hvad barselsdagpenge præcis dækker over, hvordan vi bliver berettiget til dem osv. På denne side vil du derfor kunne finde svar på de oftest stillede spørgsmål omkring barselsdagpenge.

Barselsdagpenge dækker over de penge, som du modtager i kompensation for dit fravær på arbejdsmarkedet, efter du har fået barn. Denne udbetaling finder sted under tre forskellige perioder af din barsel: graviditeten, barselsorloven og forældreorloven. Graviditetsorloven og barselsorloven er specifikt tildelt den gravide kvinde, hvorimod forældreorloven kan foretages af en eller begge forældre efter aftale.

Barselsdagpengeudbetalingen bliver foretaget af det offentlige – mere bestemt af Udbetaling Danmark – der informeres om din orlov af din arbejdsgiver eller af din a-kasse. Dermed har barselsdagpengene ingen relation til almindelige dagpenge, og er du jobsøgende, så har denne overførselsindkomst derfor ikke noget med din dagpengeudbetaling fra din a-kasse at gøre.

Samme sats uanset a-kasse

Det er vigtigt at huske på, at Barselsdagpengesatsen er den samme uanset hvilken a-kasse du er medlem af. Derfor kan det i nogle tilfælde godt give mening at give sin a-kasse et pristjek, da der måske er et billigere alternativ der ude.

Herunder kan du bruge vores pristjekker, som sammenligner prisen på din nuværende a-kasse med andre (måske billigere a-kasser),

Hvem kan få barselsdagpenge?

Ifølge lovgivningen skal du have tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne få barselsdagpenge. Det betyder, at du enten er i arbejde, eller du er jobsøgende. Reglerne for barselsdagpenge administreres af Udbetaling Danmark. Som hovedregel kan du modtage barselsdagpenge, hvis du er lønmodtager, hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet som jobsøgende, eller hvis du driver selvstændig virksomhed. Men der findes forskellige krav til hver af disse, så vi vil mere detaljeret gennemgå dem hver for sig nedenfor. Derudover kan du modtage barselsdagpenge, hvis du er studerende, men her gælder nogle specielle regler, der dækker sig ind under reglerne for lønmodtagere og for jobsøgende.

Barselsdagpenge som lønmodtager

Som lønmodtager er der følgende tre betingelser, som du skal leve op til for at kunne få udbetalt barselsdagpenge:

  1. Du skal fortsat være i ansættelse den første dag, hvor din barselsorlov starter – eller som minimum dagen før din barselsorlov starter.
  2. Desuden skal du som minimum have haft 160 arbejdstimer inden for de sidste fire måneder, før du starter på din orlov.
  3. Og som det tredje skal du have haft mindst 40 arbejdstimer om måneden i minimum tre ud af de seneste fire måneder.

Opfylder du disse betingelser som lønmodtager, er du berettiget til at modtage barselsdagpenge, når du begynder på din orlov.

Som lønmodtager skal du dog være opmærksom på, at hvis du fra din arbejdsgivers side modtager fuld løn under en del af eller under hele din orlov, så kan du ikke modtage barselsdagpenge for den givne periode med løn. Din arbejdsgiver vil her kunne søge om at få barselsdagpengene som refusion i stedet.

Du har først mulighed for at søge udbetaling af barselsdagpenge, når, eller hvis, din løn stopper i løbet af din orlov. Da skal din arbejdsgiver give besked til Udbetaling Danmark om dette, og du kan herefter få barselsdagpenge for den resterende orlovsperiode. Her gælder det ligeledes, at du skal have søgt om barselsdagpenge senest otte uger efter, at lønnen er stoppet.

Barselsdagpenge som jobsøgende

I udgangspunktet vil du, hvis du er berettiget til dagpenge, automatisk skifte over til modtagelse af barselsdagpenge. Den eneste forskel er, at du under din barselsorlov ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dog siger reglerne, at én af de følgende tre betingelser skal være opfyldt, før du har ret til udbetaling af barselsdagpenge:

  1. Du skal være elev i lønnet praktik under et godkendt uddannelsesforløb.
  2. Du skal have afsluttet et uddannelsesforløb på minimum 18 måneders varighed i løbet af den seneste måned.
  3. Eller også skal du slutteligt allerede være dagpengeberettiget ved at have meldt dig ledig hos din a-kasse og have stillet dig til rådighed for arbejdsmarkedet hos dit jobcenter.

Som sagt vil du være godkendt til at kunne få barselsdagpenge, hvis du allerede er modtager af dagpenge, som det også hedder i punkt 3 ovenfor.

Barselsdagpenge som selvstændig erhvervsdrivende

Der gælder andre regler omkring barselsdagpenge for dig, der er selvstændig erhvervsdrivende. I dette tilfælde skal du have været selvstændig erhvervsdrivende i minimum seks måneder i løbet af de seneste 12 måneder. Af disse skal du mindst den seneste måned, inden barselsorloven starter, have været selvstændig. Virksomhedsdriften skal desuden have været af ”væsentligt omfang”, det vil sige minimum, hvad der svarer til halv tid – eller 18,5 timer om ugen i gennemsnit.

Barselsdagpenge som studerende

Du kan som studerende modtage barselsdagpenge, hvis du opfylder én af de følgende tre betingelser:

  1. Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse. Her gælder i så fald samme krav, som var du lønmodtager. Du skal samlet have haft minimum 160 i løbet af de seneste fire måneder, og du skal have haft mindst 40 timer om måneden i minimum tre af de seneste fire måneder. Derudover skal du være ansat på den første dag af din barselsorlov eller på dagen før.
  2. Du er elev i lønnet praktik i forbindelse med et godkendt uddannelsesforløb. Vær opmærksom på, at du skal være i lønnet praktik den første dag af din barselsorlov. Er du i stedet under et forløb med undervisning på dit uddannelsessted, så er du ikke berettiget til barselsdagpenge.
  3. Holder du orlov fra din uddannelse, stopper din SU-udbetaling, melder du dig ledig i en a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter, så er du berettiget til barselsdagpenge. Du skal orientere dit uddannelsessted om din orlov, så denne kan dokumenteres, når du skal søge om barselsdagpenge.

Uanset hvilken af de fire ovenstående grupperinger du tilhører, så gælder det ufravigelige krav, at du dagligt fysisk skal tilbringe tid med dit barn i løbet af hele din orlovsperiode.

Barselsdagpenge, hvis man ikke er medlem af en a-kasse?

Som udgangspunkt skal du være berettiget til dagpenge for også at være berettiget til barselsdagpenge. Det kræver, at du er medlem af en arbejdsløshedskasse, men hvad gør du, hvis du ikke er medlem af en a-kasse?

I tilfælde af at du modtager ledighedsydelse, er på kontanthjælp eller er frivilligt ledig, er du ikke berettiget til at modtage barselsdagpenge. Er du derimod i job og opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav, er du berettiget til at modtage barselsdagpenge fra fire uger før den forventede fødsel. Derudover har du også ret til barselsdagpenge under hele forældreorloven.

Beskæftigelsesfradraget betyder dog, at du hen over de sidste fire måneder op til barselsstarten skal have haft et vist antal arbejdstimer. I praksis betyder det 160 timer, hvoraf du fordelt på tre af månederne skal have arbejdet mindst 40 timer. Kan du leve op til dét krav, er du berettiget til at modtage barselsdagpenge, når du går på barsel – også selvom du ikke måtte være fuldtidsmedlem af en arbejdsløshedskasse.

Har du af den ene eller anden årsag ikke været i stand til at leve op til beskæftigelsesfradraget, må du se dig om efter andre økonomiske muligheder. Måske har du en opsparing, du kan tære på, indtil barselsperioden er slut, og dit barn eventuelt skal i daginstitution.

Modtager du kontanthjælp eller ledighedsydelse, kan der også være ekstra økonomisk hjælp at hente, når dit barn er kommet til verden, i form af en højere grundydelse. Selvom det måske ikke er alverden, er det stadig værd at tage med, hvis du ikke er berettiget til barselsdagpenge på grund af manglende medlemskab af en a-kasse.

Hvordan søger jeg om barselsdagpenge?

Faktisk er det din arbejdsgiver, der skal give Udbetaling Danmark besked om din barselsorlov. Dette kan de tidligst gøre på din første orlovsdag. Derefter vil du modtage et brev via Digital Post, hvori du modtager adgang til at søge om barselsdagpenge. Det er ikke muligt at søge om barselsdagpenge på forhånd. Vær opmærksom på, at du som vordende moder skal informere din arbejdsgiver om, hvornår terminen er sat, og hvornår du går på barsel – senest tre måneder i forvejen. Som far eller medmor skal du give din arbejdsgiver besked om, hvornår du holder dine to ugers barselsorlov senest fire uger før, at denne finder sted.

Er du jobsøgende, skal du i stedet informere din a-kasse om din barsel senest otte uger efter fødslen. Din a-kasse vil så give Udbetaling Danmark besked om dette. Dette kan ligeledes først gøres af din a-kasse på din første orlovsdag. Også her vil du modtage et ansøgningsbrev via Digital Post.

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du selv søge hos Udbetaling Danmark om barselsdagpenge via Virk.dk. Du skal søge om barselsdagpenge senest otte uger efter, at fødslen har fundet sted.

Som studerende får du SU med ekstra klip og er ikke berettiget til barselsdagpenge, da du ikke er tilknyttet eller står til rådighed for arbejdsmarkedet. Er du i stedet meldt på orlov fra dit studie, og opfylder du kravene for modtagelse af dagpenge (dvs. står til rådighed for arbejdsmarkedet), så falder du under kategoriseringen som jobsøgende og søger barselsdagpenge via din a-kasse, som det står beskrevet for jobsøgende længere oppe.

Hvornår udbetales der barselsdagpenge?

Når Udbetaling Danmark har behandlet og godkendt din ansøgning om udbetaling af barselsdagpenge, vil du kunne se datoen for den første udbetalingsdato i det brev, som du modtager via Digital Post fra Udbetaling Danmark.

Det udregnede beløb vil blive udbetalt til din NemKonto på den sidste torsdag hver måned. Falder dette på en helligdag, bliver udbetalingen foretaget på den foregående hverdag. Hver udbetalingsperiode dækker op til og med den sidste søndag inden den månedlige udbetaling finder sted, og udbetalingen vil inkludere alle helligdage i den givne periode.

Hvor længe kan jeg få barselsdagpenge?

Et forældrepar har tilsammen retten til at holde 52 ugers orlov med barselsdagpenge.

Denne orlov er fordelt på første fire uger før fødslen, hvor den gravide kvinde har ret til fire ugers graviditetsorlov med barselsdagpenge.

Herefter har hver forældre 24 ugers barsel, altså 48 uger til sammen tilbage.

Disse 48 uger kan ikke som tidligere fordeles som man ønsker. De første 2 uger er f.eks. øremærket til hver forældre, og skal afholdes i forbindelse med fødslen. Herefter er 9 uger øremærket, mens de resterende 13 uger kan overdrages til den ene forældre.

Herunder kan du se en scenarie, hvor der ikke overdrages uger, og hver forældre holder fast i de uger, der er øremærket til dem:

barsel fordeling

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

I et scenarie, hvor den ene forældre overdrager alt den barsel der kan overdrages til den anden, f.eks. hvis han eller hun er nød til at arbejde, kunne en fordeling se således ud:

Barsel fuld fordeling

Reglen om forældrenes ret til barselsdagpenge i sammenlagt 52 uger gælder, uanset om du eller I er lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende, jobsøgende eller studerende. Der er dog anderledes regler for hvad der kan overdrages og hvad der er øremærket, hvis den ene forældre f.eks. er selvstændig. Det kan du læse mere om her.

Denne side blev sidst opdateret: 14

8 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Flere populære artikler

Bedste A-kasse i 2024

Her kan du læse mere om, hvilken A-kasse der i 2024 må sige at være den bedste, hvis man altså spørger medlemmerne selv! Læs mere...


Billig A-kasse

Vil du gerne vide hvem den billigste A-kasse er lige pt.? Så se vores oversigt her og få det komplette overblik! Læs mere...


A-kasse for studerende

Studerende? Her finder du vores komplette guide til a-kasse for studerende. Bliv blandt andet klog på om du kan få gratis kontingent samt andre regler for studerende Læs mere...


Sammenligning af a-kasse priser 2024

I denne artikel sammenligner vi de a-kasser som pt. er på marked. Hvem har den laveste pris, hvem er dyrest og hvem taber medlemmer mens andre har stor tilgang... Læs mere...

Hvad er en a-kasse?

Er du i tvivl om hvad en a-kasse egentlig er? Så læs med her, hvor vi giver dig en kort og simpel forklaring. Læs mere...


Billigste Fagforening Priser

Lige som med a-kasser, er der stor, hvis ikke endnu større, forskel på priserne på fagforeningerne. Vi giver dig et komplet overblik med denne guide til fagforening priser, og hvem der billigst lige nu Læs mere...


A-kasse in Denmark

English speaking? No problem - read all about a-kasser in Denmark in our complete guide til unemplyment benefits in Denmark Read more...

Nyheder

Hvad er en OK-fagforening?

Vi gør dig klogere på, hvad der menes med OK-mærkede fagforeninger og hvad du kan bruge en OK-mærket fagforening til.... Læs nyhed

2024-05-15

1. juli træder ny lov om registrering af arbejdstid i kraft

Du og dine medarbejdere skal som udgangspunkt registrere jeres daglige arbejdstid. Det kræver en ny lov, som netop er blevet vedtaget.... Læs nyhed

2024-04-19

Hvad hedder en a-kasse og dagpenge på engelsk?

I denne guide giver vi dig svare på hvad a-kasse og dagpenge hedder på engelsk. Brug termerne hvis du f.eks. skal arbejde i udlandet.... Læs nyhed

2024-04-12

Unemployment insurance funds in Denmark | Complete guide in English

Looking for unemployment insurance funds in Denmark? Read this guide in english and find out how it works.... Læs nyhed

2024-03-19

Er du en af dem, der får flere penge?

Fra enten den 1. marts eller 1. april kan du se frem til at få flere penge, hvis der er en overenskomst på din arbejdsplads. For de fleste sker det gennem Fritvalgs Lønkontoen. Snart kan du se frem til at få flere penge mellem hænderne, hvis du er tilknyttet en af HK Handels overenskomster. For […]

... Læs nyhed

2024-03-15

Den nyeste arbejdskraftundersøgelse viser, at jobomsætningen er faldet

Danmarks største interviewundersøgelse, arbejdskraftundersøgelsen (AKU), viser, at der i fjerde kvartal i 2023 var et fald i jobomsætningen.... Læs nyhed

2024-03-01